top of page

PRO SPOTŘEBITELE

Ekologie

Harmonie

Šlechtěním vznikly postupem času dvě produkční skupiny plemen skotu, mléčné a masné. Ve většině chovatelsky vyspělých zemích je produkce mléka a masa zajišťována právě těmito plemeny. Šlechtění se však dostalo do velkých extrémů. Zatímco býci dojených plemen se stávají pro chabé osvalení neprodejní, tedy nežádoucí, krávy masných plemen mají stěží dost mléka pro vlastní tele. Pouze menší část masa a mléka pochází od takzvaně kombinovaných plemen skotu, mezi které patří český strakatý skot. Pokud by v Evropě pocházelo všechno mléka a maso Pouze od krav kombinovaného plemene, mohlo by dojít ke snížení počtu krav a tedy emisí skleníkových plynů až o 30 %.

Kombinovaná plemena jsou šlechtěna zároveň na dva znaky, maso a mléko. Současné šlechtění na maso a mléko zabrání extrémům, které známe u plemen šlechtěných na jednostrannou užitkovost, jen na mléko, nebo jen na maso. Užitkovost kombinovaných plemen nedosahuje výše plemen specializovaných. Méně extrémů však znamená méně problémů, vyšší odolnost a větší pohodu zvířat.

03-n.png

Kvalita

Udržitelnost

Extrémní užitkovost je velmi často v korelaci s genetickými vadami a mutacemi které zhoršují kvalitu potravin a život zvířat. Dvojité osvalení některých masných plemen skotu znemožňuje přirozený porod a telata se rodí císařským řezem. V mléku vyprodukovaném nejpočetnějším mléčným plemenem je nejvyšší četnost alely kappa kaseinu, která snižuje výtěžnost sýrů z mléka a nejmenší četnost alely beta kaseinu, která zlepšuje stravitelnost mléka. Český strakatý skot nedisponuje dvojitým osvalením a výskyt nežádoucích variant kappa a beta kaseinu je malý a dál se díky šlechtění zaměřeného na kvalitu snižuje.

Zvířata šlechtěná dlouhodobě na jeden znak ztrácí odolnost. Zvýšit odolnost a ekonomiku vede ke křížení dvou extrémních plemen, mléčného a masného. Výsledkem je populace kříženců prakticky nepoužitelná pro další chov. Český strakatý skot je chován v čistokrevné podobě. Čistokrevné šlechtění zaměřené současně na maso a mléko je zárukou udržitelnosti a ekonomiky chovu skotu pro další generace.

Kde koupit

Mléko
Maso
bottom of page